fbpx

Analiza Techniczna Kryptowalut – 31.03.2020

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 31 marca, 2020

Bitcoin testuje istotny opór

Spoglądając na notowania najstarszej z walut wirtualnych zauważymy, że od czasu odrzucenia technicznej strefy wsparcia w okolicy 4 200 USD, cena BTC wzrosła w okolice pokonanego wcześniej wsparcia (teraz oporu) pomiędzy 6 550 – 6 800 USD. Warto zwrócić uwagę, że strefa ta zbiega się z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego z ostatniego impulsu spadkowego. 

Mimo, że pod koniec minionego tygodnia pojawiła się dość silna reakcja podażowa, która mogłaby sygnalizować potencjalne odrzucenie tego oporu, to od poniedziałku znów obserwujemy wzrosty. Mimo to, strefa ta w dalszym ciagu nie została trwale pokonana a cena BTC utrzymuje się poniżej jej dolnego ograniczenia.

Biorąc pod uwagę stosunkowo niedużą dynamikę trwających od niespełna trzech tygodni wzrostów dojść można do wniosku, że z dużą dozą prawdopodobieństwa ruch ten jest jedynie korektą po wcześniejszych, niezwykle dynamicznych spadkach. Jeżeli zatem obecnie testowany opór zostanie trwale odrzucony, cena BTC mogłaby osunąć się w okolice 4 200 USD, bądź nawet 3 000 USD.

Cena ETH odpoczywa przed dalszymi spadkami

Potencjalną korektę dostrzec można także na notowaniach Ethereum, którego kurs porusza się na przestrzeni ostatnich dni w trendzie horyzontalnym. Biorąc pod uwagę, że tego typu konsolidacja statystycznie częściej okazuje się jedynie formą odreagowania po jakimś dynamicznym ruchu, z każdym kolejnym dniem jej trwania zwiększa się prawdopodobieństwo, że po zakończeniu korekty cena ETH zaliczy kolejny impuls spadkowy. Gdyby tak się stało, notowania Ethereum mogłyby osunąć się w okolice 105 USD, bądź nawet 83 USD.

XRP – to tylko korekta

Spoglądając na notowania XRP zauważymy, że wskutek niedawnych spadków rynek pokonał techniczne wsparcie w wysokości 0.1820 USD. Deprecjacja ta zatrzymała się nieco poniżej 0.13 USD, gdzie pojawiła się reakcja popytowa. Wskutek trwających od tego czasu, niezwykle spokojnych wzrostów rynek dotarł w okolice ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu), tj. 0.1820 USD.

Warto zwrócić uwagę, że poziom ten zbiega się niezwykle precyzyjnie z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego spadkowego a w jego okolicy już w minionym tygodniu pojawiła się pierwsza reakcja podażowa. Jeżeli zatem opór ten zostanie trwale odrzucony, cena XRP mogłaby ponownie osunąć się w okolice 0.13 USD.

Bitcoin Cash odpoczywa przed dalszymi spadkami

Cena Bitcoin Casha osunęła się w ostatnim czasie o ponad 355 dolarów, co stanowiło niemal 72%. Warto zwrócić uwagę, że wskutek tej deprecjacji rynek pokonał kilka horyzontalnych poziomów wsparcia (370 USD, 306 USD), ponownie znalazł się wewnątrz kanału spadkowego i dotarł aż w okolice dolnego ograniczenia tej formacji, gdzie ponad dwa tygodnie temu pojawiła się reakcja popytowa.

Wskutek trwających od tego czasu, spokojnych wzrostów rynek dotarł w okolice górnego ograniczenia kanału spadkowego i mierzenia 50% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego, gdzie dynamika wzrostów wyraźnie spowolniła. Jeżeli tylko strefa ta zostanie trwale odrzucona, w najbliższym czasie oczekiwać moglibyśmy nawet ponownych spadków BCH, dla których realnymi zasięgami wydają się okolice dolnego ograniczenia kanału, bądź nawet 107 USD i 73 USD.

IOTA testuje istotny opór

W okolicy istotnego oporu znajdują się także notowania IOTy, której kurs testuje obecnie ostatnio pokonane wsparcie (teraz opór) w wysokości 0.1525 USD. Warto przy tym zwrócić uwagę, że poziom ten zbiega się z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego.

Biorąc pod uwagę stosunkowo niedużą dynamikę ostatniego ruchu wzrostowego oraz uwzględniając, że rynek też znajduje się obecnie w trendzie spadkowym dojść można do wniosku, że niedawna aprecjacja była jedynie korektą, po zakończeniu której pojawić może się kolejny impuls spadkowy. To wszystko sprawia, że z każdym kolejnym dniem utrzymywania się ceny poniżej 0.1525 USD zwiększa się prawdopodobieństwo potencjalnych spadków.

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 31 marca, 2020