fbpx

Analiza Techniczna Kryptowalut – 21.04.2020

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia, 2020

Bitcoin

Spoglądając na notowania najstarszej z walut wirtualnych zauważymy, że po niezwykle dynamicznych spadkach z drugiej połowy lutego br. i pierwszej połowy marca br., cena BTC odbiła się od technicznego wsparcia w okolicy 4200 USD i od ponad miesiąca porusza się w spokojnej tendencji wzrostowej. 

Porównując obecny ruch do poprzedniego dość łatwo dojść można do wniosku, że jest to jedynie swego rodzaju forma korekty wzrostowej po wcześniejszym impulsie spadkowym. Oznacza to, że mimo, iż cena BTC wzrosła na przestrzeni ostatniego miesiąca o ponad 77% (choć w skrajnym momencie było to aż 94%), to wciąż istnieje spore prawdopodobieństwo, że w najbliższym czasie czeka nas kolejna wyprzedaż.

Ciężko jednak jednoznacznie określić kiedy dojdzie do tej deprecjacji. Może bowiem ona pojawić się już teraz, ale możliwe jest także, że wpierw cena BTC wzrośnie w okolice 7800 USD i dopiero tam pojawi się większa reakcja podażowa sygnalizująca potencjalne spadki.

Ethereum

Spoglądając na notowania Ethereum zauważymy, że wskutek trwającej od 13 marca br. aprecjacji cena ETH wzrosła o ponad 92% (choć w skrajnym momencie było to niemal 112%) docierając w ten sposób w okolice 195 USD i mierzenia 50% korekty Fibonacciego z wcześniejszego, dynamicznego impulsu spadkowego, gdzie już w niedzielę pojawiła się reakcja podażowa. Jeżeli tylko opór ten zostanie trwale odrzucony, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się nawet ponownych spadków.

Na interwale 4-godzinowym dostrzec można także, że obecna tendencja wzrostowa mieści się w obrębie kanału. Oznacza to, że aby mogło dojść do większych spadków, rynek musiałby najpierw wybić z tej formacji dołem. Dopóki to się nie stanie, cena ETH będzie mogła kontynuować spokojną aprecjację.

XRP

Spoglądając na notowania XRP zauważymy, że jego cena spadła na przestrzeni drugiej połowy lutego i pierwszej połowy marca br. aż o 66% osiągając w ten sposób najniższy poziom w historii. Podobnie jak na zdecydowanej większości krytpowalut, tak i tu dokładnie 13 marca br. pojawiła się jednak większa reakcja popytowa i od tego czasu obserwujemy, a właściwie obserwowaliśmy spokojne wzrosty.

W wyniku tej aprecjacji rynek dotarł bowiem w okolice lokalnego oporu w wysokości 0,2020 USD i mierzenia 38,2% korekty Fibonacciego z wcześniejszych spadków, gdzie od pewnego czasu konsoliduje.

Kierunek przyszłej tendencji będzie zatem zależeć prawdopodobnie od tego, w którym kierunku rynek wybije z obecnej konsolidacji:

  • pokonanie oporu w wysokości 0,2020 USD i wybicie górą mogłoby otworzyć drogę do dalszej aprecjacji w okolice 0,2470 USD
  • pokonanie wsparcia w wysokości 0,1780 USD i wybicie dołem mogłoby otworzyć drogę do ponownych spadków w okolice 0,13 USD.

Bitcoin Cash

Cena Bitcoin Casha osunęła się w ostatnim czasie o ponad 355 dolarów, co stanowiło niemal 72%. Warto zwrócić uwagę, że wskutek tej deprecjacji rynek ponownie znalazł się wewnątrz kanału spadkowego i dotarł aż w okolice dolnego ograniczenia tej formacji, gdzie ponad pięć tygodni temu pojawiła się reakcja popytowa. 

Wskutek trwających od tego czasu, stosunkowo spokojnych wzrostów rynek dotarł w okolice górnego ograniczenia kanału spadkowego, gdzie dynamika wzrostów wyraźnie spowolniła. Już dwa tygodnie temu pojawiła się tam nawet dość silna reakcja podażowa sygnalizująca potencjalne odrzucenie tej strefy. Jeżeli tak się stanie, cena BCH mogłaby spaść w najbliższym czasie w okolice dolnego ograniczenia kanału tj. 120 USD, bądź nawet 107 USD czy 73 USD.

Litecoin

Spoglądając na notowania Litecoina zauważymy, że wskutek trwających od 13 marca br., spokojnych wzrostów, cena LTC dotarła w okolice lokalnego oporu w wysokości 49 USD i mierzenia 38,2% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego. Tam też już niemal dwa tygodnie temu pojawiła się pierwsza reakcja podażowa. Jeżeli zatem tylko strefa ta zostanie trwale odrzucona, cena LTC mogłaby wrócić do trendu spadkowego.

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia, 2020