fbpx

Analiza Techniczna Kryptowalut – 28.04.2020

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia, 2020

Bitcoin

Spoglądając na notowania najstarszej z walut wirtualnych zauważymy, że po niezwykle dynamicznych spadkach z drugiej połowy lutego br. i pierwszej połowy marca br., cena BTC odbiła się od technicznego wsparcia w okolicy 4200 USD i od 13 marca br. porusza się w spokojnej tendencji wzrostowej.

Porównując obecny ruch do poprzedniego dość łatwo dojść można do wniosku, że jest to jedynie swego rodzaju forma korekty wzrostowej po wcześniejszym impulsie spadkowym. Oznacza to, że mimo, iż cena BTC wzrosła o ponad 100%, to wciąż istnieje spore prawdopodobieństwo, że w najbliższym czasie czeka nas kolejna wyprzedaż.

Zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją, cena BTC wzrosła na przestrzeni ostatnich dni w okolice 7800 USD. Póki co nie pojawiła się tu jednak żadna większa reakcja podażowa sygnalizująca potencjalne odrzucenie tej strefy.

Gdyby zatem opór ten został jednak trwale pokonany, notowania najstarszej z walut wirtualnych mogłyby wzrosnąć w okolice 8250 USD, bądź nawet do 9150 USD. Warto także zwrócić uwagę, że brak silnej reakcji podażowej mógłby doprowadzić do realizacji podobnego scenariusza jaki obserwowaliśmy od grudnia 2018 do początku kwietnia 2019 roku, kiedy to również cena BTC stosunkowo spokojnie rosła, by w pewnym momencie „wystrzelić” i pokonać niezwykle istotny opór w wysokości 4200 USD, co zapoczątkowało znacznie większą aprecjację.

Ethereum

Spoglądając na notowania Ethereum zauważymy, że wskutek trwającej od 13 marca br. Aprecjacji cena ETH wzrosła już o ponad 120%. W wyniku tej aprecjacji doszło do pokonania kilku bardziej bądź mniej istotnych poziomów oporu. Jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, niewykluczone, że cena ETH wzrośnie nawet do 220 USD.

Na interwale 4-godzinowym dostrzec można także, że obecna tendencja wzrostowa mieści się w obrębie kanału. Oznacza to, że aby mogło dojść do większych spadków, rynek musiałby najpierw wybić z tej formacji dołem. Dopóki to się nie stanie, cena ETH będzie mogła kontynuować spokojną aprecjację.

XRP

Spoglądając na notowania XRP zauważymy, że jego cena spadła na przestrzeni drugiej połowy lutego i pierwszej połowy marca br. aż o 66% osiągając w ten sposób najniższy poziom w historii.

Podobnie jak na zdecydowanej większości krytpowalut, tak i tu dokładnie 13 marca br. pojawiła się jednak większa reakcja popytowa i od tego czasu obserwujemy, a właściwie obserwowaliśmy spokojne wzrosty.

W wyniku tej aprecjacji rynek dotarł bowiem w okolice lokalnego oporu w wysokości 0,2020 USD i mierzenia 38,2% korekty Fibonacciego z wcześniejszych spadków, gdzie od pewnego czasu konsoliduje.

Kierunek przyszłej tendencji będzie zatem zależeć prawdopodobnie od tego, w którym kierunku rynek wybije z obecnej konsolidacji:

  • pokonanie oporu w wysokości 0,2020 USD i wybicie górą mogłoby otworzyć drogę do dalszej aprecjacji w okolice 0,2470 USD
  • pokonanie wsparcia w wysokości 0,1780 USD i wybicie dołem mogłoby otworzyć drogę do ponownych spadków w okolice 0,13 USD.

Bitcoin Cash

Cena Bitcoin Casha notowała na przestrzeni ostatnich tygodni spokojne wzrosty. W wyniku tej aprecjacji rynek dotarł w okolice niezwykle istotnego oporu w wysokości 272 USD i mierzenia 61,6% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego oraz 38,2% korekty z całego wcześniejszego ruchu spadkowego, gdzie już 9 kwietnia pojawiła się większa reakcja podażowa.

Mimo odrzucenia tego oporu, późniejsze spadki trwały stosunkowo krótko. Ich zasięg również nie był zbyt duży. Od niespełna dwóch tygodni cena BCH znów spokojnie rośnie. Dopóki utrzymuje się ona jednak poniżej 272 dolarów, wydaje się mało prawdopodobne, by tendencja ta miała przyczynić się do powstania większych wzrostów.

Litecoin

Spoglądając na notowania Litecoina zauważymy, że wskutek trwających od 13 marca br., spokojnych wzrostów, cena LTC dotarła w okolice lokalnego oporu w wysokości 49 USD i mierzenia 38,2% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego. Tam też już niemal trzy tygodnie temu pojawiła się pierwsza reakcja podażowa. Jeżeli zatem tylko strefa ta zostanie trwale odrzucona, cena LTC mogłaby wrócić do trendu spadkowego.

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia, 2020