fbpx

Analiza Techniczna Kryptowalut – 4 sierpnia 2020

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 4 sierpnia, 2020

Bitcoin

Spoglądając na notowania najstarszej z kryptowalut zauważymy że wskutek trwających od drugiej połowy lipca, niezwykle dynamicznych wzrostów, cena BTC pokonała linię tendencji spadkowej oraz horyzontalny opór w wysokości 10 400 USD, o którym pisałem już wielokrotnie. Aprecjacja Bitcoina zatrzymała się dopiero w okolicy 12 000 USD. To właśnie tam bowiem, w minioną niedzielę pojawiła się silna reakcja podażowa.

Mimo, że w ciągu zaledwie niespełna 25 minut cna BTC osunęła się wówczas o niemal 13 proc., to na uwagę zasługuje fakt, iż rynek w dalszym ciągu utrzymuje się powyżej ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu), tj. 10 400 USD. Fakt ten sprawia, że w średnim i dłuższym horyzoncie czasowym spodziewać moglibyśmy się nawet dalszej aprecjacji Bitcoina.

Biorąc jednak pod uwagę istnienie zasady zmiany  biegunów, mówiącej o tym, że każdy istotny poziom, który do tej pory testowany był od dołu (jako opór), po pokonaniu przetestowany powinien zostać od góry (jako wsparcie), nie można wykluczyć pogłębienia na tym rynku w najbliższym czasie korekty spadkowej. Gdyby tak się stało, cena BTC mogłaby osunąć się nawet do 10 400 USD. Spadki te nie oznaczałyby jednak zmiany nastawienia rynku, które w dalszym ciągu pozostaje pro-wzrostowe. 

Z perspektywy obecnego trendu średnioterminowego, przy okazji kolejnego impulsu wzrostowego, cena BTC mogłaby natomiast wzrosnąć nawet do 13 000 USD. To właśnie tam znajduje się bowiem kolejny, istotny poziom oporu. Trwałe pokonanie tego poziomu mogłoby natomiast otworzyć drogę do dalszej aprecjacji nawet powyżej 17 000 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Ethereum

Spoglądając na notowania Ethereum zauważymy, że cena ETH wzrost od połowy lipca br. o niemal 72 proc. (choć w skrajnym momencie zasięg aprecjacji wynosił niemal 81 proc.). Wskutek tan znacznych wzrostów, rynek pokonał dwa techniczne opory w wysokości 250 USD oraz 285 USD i dotarł aż w okolice wskazywanej przeze mnie przed tygodniem bariery 400 USD, co jest najwyższym poziomem od sierpnia 2018 roku.

analiza techniczna kryptowalut

By zrozumieć jak istotne jest obecnie testowane wsparcie, najlepiej spojrzeć na interwał tygodniowy (screen poniżej). Dopiero tam zauważymy bowiem, że poziom ten testowany był już w czerwcu i sierpniu 2017 roku. 

Z czysto technicznego punktu widzenia, trwałe pokonanie bariery 400 USD mogłoby otworzyć drogę do dalszej aprecjacji, dla której realnymi zasięgami wydają się kolejno okolice 620 USD, 800 USD, bądź nawet 980 USD. 

analiza techniczna kryptowalut

XRP

Spoglądając na notowania XRP zauważymy, że wskutek trwających od drugiej połowy lipca br, dynamicznych wzrostów, cena XRP pokonała kilka horyzontalnych oporów znajdujących się kolejno w okolicy 0,2115 USD, 0,2270 USD oraz 0,2470 USD. Fakt ten sprawił, że obecne notowania znajdują się na najwyższym poziomie od połowy lutego br.

Jeżeli tylko aprecjacja ta będzie kontynuowana, cena XRP mogłaby wzrosnąć w najbliższym czasie w okolice 0,34 USD, bądź nawet do 0,37 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Bitcoin Cash

Spoglądając na notowania Bitcoin Cash-a zauważymy, że wskutek ostatnich, niezwykle dynamicznych wzrostów, rynek nie tylko wybił góra z kanału spadkowego po czym pokonał też lokalny opór w wysokości 245 USD, lecz również pokonał niezwykle istotny opór w wysokości 272 USD. Bariera ta stanowiła bowiem górne ograniczenie trwającej od drugiej połowy marca br. konsolidacji, o której na przestrzeni ostatnich tygodni wspominałem już kilkukrotnie. 

Wzrosty te dotarły aż powyżej wskazywanego przeze mnie przed tygodniem oporu w wysokości 306 USD. Mimo, że strefa ta została nawet na moment pokonana, to równie szybko pojawiła się reakcja podażowa, która to wybicie zanegowała. W wyniku niedzielnych, niemal skokowych spadków, rynek osunął się w okolice ostatnio pokonanych oporów. Ich trwałe odrzucenie mogłoby otworzyć drogę do dalszej aprecjacji ceny BCH, dla której realnym zasięgiem wydaje się rejon 367 USD.

Nie można przy tym wykluczyć jednak, że po wzrostach z drugiej połowy lipca, na przestrzeni najbliższych dni obserwować będziemy tu swego rodzaju formę odreagowania w kształcie trendu horyzontalnego, bądź być może nawet niewielkich spadków.

analiza techniczna kryptowalut

Litecoin

Spoglądając na notowania Litecoina zauważymy, że rynek ten od dłuższego czasu poruszał się w trendzie horyzontalnym między 39 a 49 USD. Wewnątrz tej konsolidacji byliśmy także w stanie wyznaczyć także lokalny poziom w rejonie 45,50 USD. W wyniku ostatnich wzrostów rynek pokonał jednak oba te opory, dzięki czemu wybił górą z konsolidacji i znalazł się na najwyższym poziomie od pierwszej połowy lutego br.

Zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją, wzrosty na tym rynku zatrzymały się dopiero w okolicy 64 USD. To właśnie tam znajduje się bowiem kolejny, niezwykle istotny opór i dopiero jego trwałe pokonanie mogłoby otworzyć drogę do dalszej aprecjacji, dla której realnym zasięgiem wydają się nawet okolice 83 USD.

Biorąc jednak pod uwagę istnienie zasady zmiany biegunów, nie można wykluczyć, że w najbliższym czasie pojawi się tu korekta spadkowa. Realnym zasięgiem dla takiej deprecjacji LTC są obecnie okolice ostatnio pokonanego oporu (teraz wsparcia), tj. 49 USD. Warto przy tym zwrócić jednak uwagę, że poziom ten niezwykle precyzyjnie zbiega się ze złotą proporcją, tj. z mierzeniem 61,8 proc. korekty Fibonacciego z ostatniego ruchu wzrostowego, co mogłoby determinować pojawienie się team reakcji popytowej sygnalizującej powrót do wzrostów.

analiza techniczna kryptowalut

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 4 sierpnia, 2020