fbpx

Bitcoin poszybuje dzięki instrumentom pochodnym?

Coinquista
Dodane przez Coinquista
Ostatnia aktualizacja: 19 marca, 2020

Już jedno spojrzenie na wykresy pokazuje różnicę między walutami FIAT a bitcoinem. Podczas gdy indeksy giełdowe na całym świecie zaliczają gwałtowne spadki, cena BTC nadal utrzymuje się na podobnym poziomie. Może się to jednak niedługo zmienić.

Od czasu zanotowania w zeszłym tygodniu największego spadku w ciągu ostatnich 7 lat, cena wiodącej kryptowaluty pozostaje w granicach $5,500. Jedynie 15. marca zaobserwowano niewielkie tąpnięcie, kiedy to cena spadła poniżej $5,000, dość szybko wracając do (obecnej) normy.

Względna stabilność Bitcoina, podczas gdy inne środki tezauryzacji tracą miliony dziennie, powoduje, że zaczyna się większy niż wcześniej ruch na rynku. Eksperci przewidują, że rynek opcji na BTC czeka kilkutygodniowa niestabilność, po której nastąpi stopniowy wzrost.

Według danych ze Skew, opcja at-the-money struktury terminowej zmienności bitcoina zmienia się z krzywej rosnącej w krótkim okresie na krzywą spadkową w dłuższym okresie. Struktura terminowa zmienności opiera się na kursach wykonania kontraktów opcji BTC i ich odchyleniu w stosunku do bieżącej ceny, a zatem stanowi wskaźnik przesunięcia cen w funkcji czasu. Ta zmiana nie ma jednak kierunku cenowego.

Można się spodziewać, że pomiędzy datą publikacji a zamknięciem marca (biorąc pod uwagę, że umowy opcji kończą się 27. marca), zmienność osiągnie 135%. Po tym szczycie zmienność ATM (at-the-money) może znacznie spaść, ponieważ umowy z kwietnia, czerwca i września mają wygasnąć w ostatnie piątki poszczególnych miesięcy.

Zmienność jest niezaprzeczalnie widoczna, kiedy spojrzymy na cenę wykonania według wolumenu opcji. Umowy wygasające 27. marca zajmują dwa miejsca w TOP-5 umów opcji pod względem wolumenu, z cenami wykonania 14 000 USD i 9 000 USD. Wskazuje to na wysoko rosnącą zmienność, ponieważ wartość bitcoina w czasie publikacji wynosi 5 300 USD.

Przyglądając się stosunkowi sprzedaży do kupna na rynku można wyciągnąć pozytywne wnioski. Obecnie ilość kontraktów opcyjnych z prawem do sprzedaży w stosunku do kontraktów opcyjnych z prawem do zakupu wynosi 0,58.

W przypadku rynków tradycyjnych, jeśli stosunek sprzedaży do kupna wynosi pomiędzy 0.5 a 0.7, to rynek handluje większą ilością kontraktów opcyjnych z prawem do zakupu niż kontraktów z prawem do sprzedaży. To samo można powiedzieć o rynku opcji BTC. 

Strach i niepewność wywołane przez koronawirusa wstrząsnęły rynkami, a to zmusiło inwestorów do wyprzedawania tradycyjnych aktywów. Spowodowało to gwałtowne spadki cen bitcoina, złota oraz indeksów giełdowych. Bitcoin zamyka miesiąc ze spadkiem 20% w stosunku do YTD i 46% niżej od swojego najwyższego poziomu w 2020 roku. 

Czy najgorszy etap dla płynności bitcoina już się zakończył? Zapraszamy do wspólnej analizy w komentarzach. 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Coinquista
Dodane przez Coinquista
Ostatnia aktualizacja: 19 marca, 2020