fbpx

Bitcoin przerywa spadki! BTC wróci do wzrostów?

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 3 marca, 2020

Bitcoin nie może zaliczyć ostatnich dni do udanych. W ciągu niespełna trzech tygodni cena BTC
osunęła się bowiem o ponad 2 tys. USD, co stanowiło niemal 20%. W wyniku tej deprecjacji rynek
pokonał techniczne strefy wsparcia w okolicy 9500 USD i 9050 USD. Mimo, że finalnie spadki te
nie dotarły do kolejnego wsparcia w wysokości 9250 USD, to w trakcie poniedziałkowej sesji
pojawiła się większa reakcja popytowa. Jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, cena BTC
mogłaby wzrosnąć w okolice 9050 USD, bądź nawet 9500 USD. Warto przy tym zwrócić uwagę,
że ten drugi poziom zbiega się z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego z ostatnich spadków, co
mogłoby determiaowanć pojawienie się w jego okolicy większej reakcji podażowej.

Ethereum poniżej istotnego wsparcia

Równie interesująco wygląda także obecna sytuacja na notowaniach Ethereum, którego cena po
odrzuceniu technicznego oporu w okolicy 280 USD osunęła się aż poniżej 230 USD. Od kilku dni
obserwujemy konsolidację nieco poniżej wspomnianej strefy. Warto zwrócić uwagę, że formacja ta
(przynajmniej z technicznego punktu widzenia) jest formą korekty, co oznacza, że statystycznie
częściej rynek wybija z konsolidacji w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem. Biorąc pod
uwagę, że w tym konkretnym przypadku wcześniejszy impuls był spadkowy, niewykluczone, że
jeżeli tylko rynek odrzuci obecnie testowany opór, cena ETH osunie się nawet w okolice 195 USD.
To właśnie tam znajduje się bowiem kolejne, istotne wsparcie.

XRP zmierza w kierunku 0.20 USD?

W trendzie horyzontalnym od kilku dni znajdują się również notowania XRP, którego cena już
tydzień temu pokonując horyzontalne wsparcie w wysokości 0.2670 USD potwierdziła powstanie
pro-spadkowej formacji głowy z ramionami (RGR). Kolejnego dnia rynek pokonał także następne
wsparcie w rejonie 0.2450 USD i od tego czasu obserwujemy konsolidacje. Jeżeli zatem opór ten
zostanie trwale odrzucony, cena XRP mogłaby docelowo osunąć się w okolice 0.20 USD, bądź
nawet w rejon dolnego ograniczenia trwającej od dłuższego czasu formacji kanału spadkowego.

Bitcoin Cash wzrośnie do 370 USD?

Na notowaniach BCH powstanie RGR?
Spoglądając na notowania Bitcoin Casha zauważymy, że cena BCH osunęła się od połowy lutego
br. o blisko 200 USD, co stanowiło niemal 40%. Warto zwrócić uwagę, że spadki te rozpoczęły
się od odrzucenia technicznego wsparcia w wysokości 495 USD, a w ich skutek doszło już do
pokonania wsparcia w rejonie 370 USD. Finalnie tendencja ta zatrzymała się dopiero przy
kolejnym wsparciu, tj. 306 USD, gdzie już kilka dni temu pojawiła się pierwsza reakcja popytowa.
Jeżeli zatem trwające od niedzieli wzrosty będą kontynuowane, cena BCH mogłaby wzrosnąć w
okolice ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu), tj. 370 USD. Warto zwrócić przy tym uwagę,
że poziom ten zbiega się z mierzeniem 38,2% korekty Fibonacciego z całego ostatniego ruchu
spadkowego, co poniekąd mogłoby determinować pojawieni się w jego okolicy reakcji podażowej.
Gdyby tak się stało, bylibyśmy na najlepszej drodze do powstania pro-spadkowej formacji głowy z
ramionami (RGR), w której wierzchołki z połowy stycznia stanowiłyby lewe ramie, szczyty z połowy
lutego stanowiłyby głowę, a przyszłe, potencjalne wierzchołki w rejonie 370 USD mogłyby stanowić
prawe ramię.

Litecoin re-testuje ostatnio pokonane wsparcie

Na notowaniach Litecoina zauważymy, że cena LTC osunęła się w ostatnim czasie aż poniżej 63
USD. Warto zwrócić uwagę, że wskutek tej deprecjacji rynek wybił również dołem z kanału
spadkowego. W tym momencie obserwujemy już drugi re-test dolnego ograniczenia tej formacji i
jeżeli tylko opór ten po raz kolejny zostanie odrzucony, cena LTC mogłaby osunąć się w okolice 52
USD, bądź nawet do 43.50 USD. To właśnie tam znajdują się bowiem kolejne, techniczne poziomy
wsparcia.

IOTA konsoliduje przed dalszymi spadkami?

Cena IOTy osunęła się w ostatnim czasie o ponad 42%. Spadki te sprawiły, że notowania tej
kryptowaluty osunęły się nie tylko poniżej 0.2530 USD, lecz również poniżej 0.2266 USD.

Spoglądając na interwał 4-godzinowy zauważymy, że rynek ten od kilku dni porusza sie w trendzie
horyzontalnym oscylując nieco poniżej ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu). Jeżeli tylko

strefa ta zostanie trwale odrzucona, cena IOTy mogłaby docelowo osunąć się w okolice 0.1950
USD, bądź nawet do 0.1525 USD.

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue)
2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów
organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.
Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej
wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 3 marca, 2020